Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

 

 

 1. ПРЕДМЕТ
  Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Фанола Хеар Бюти ООД, гр. София ул. Йордан Стубел 11 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.fanola.bg наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. 

  ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
  Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
  1. Наименование на Доставчика: Фанола Хеар Бюти ООД
  2. Седалище и адрес на управление гр. София ул. Йордан Стубел 11
  3. Адрес за упражняване на дейността гр. София, кв. Лозенец, ул. Плачковица 2
  4. Данни за кореспонденция: гр. София, кв. Лозенец, ул. Плачковица 2
  5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201332139
  6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни
  7. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите 
  Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
  тел.: 02 / 980 25 24 
  факс: 02 / 988 42 18 
  гореща линия: 0700 111 22 
  Уеб сайт: www.kzp.bg
  8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201332139

  III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
  Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.fanola.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното: